Авторське право /  Аграрне право /  Адміністративне право /  Арбітражне процесуальне право /  Банківське право /  Бюджетне право /  Валютне право /  Водне право /  Військове право /  Цивільне право і процес /  Земельне право /  Інформаційне право /  Криміналістика /  Кримінологія /  Податкове право /  Право інтелектуальної власності /  Підприємницьке право /  Поради юриста /  Трудове право /  Фінансове право
 Под ред. Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіної  ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ (Курс лекцій)  2013
 У цей час трудове право в промислово розвинених країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме в сфері застосування праці, де створюються матеріальні та духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежить суспільний спокій і відчуття взаєморозуміння суб'єктів трудових правовідносин. Це сфера, в якій задіяно найбільше число членів суспільства. А тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави. Відвідайте жіночу енциклопедію від pravo.co.nf.
 Ю.А. Крохіна  ПОДАТКОВЕ ПРАВО (Підручник)  2011

 У пропонованому підручнику дано аналіз чинного податкового законодавства, розглянуто теоретичні аспекти податкового права, а його метою є прагнення узагальнити знання з найбільш фундаментальних питань податкової діяльності держави і допомогти студентам при вивченні курсу «Податкове право».
Це видання підручника обумовлена ??серйозними змінами законодавства про податки і збори. Зокрема, зазнали вимірюв-вати процедури податкового контролю, порядку оскарження рішень податкових органів, провадження у справі про податкове правонаруше-ванні, істотно помінялося правове регулювання окремих видів податків. Спробуйте оригінальні кулінарні рецепти від pravo.co.nf.

 Под ред. С.С. Алексєєва.  ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО (Підручник 3-е изд., Перераб. І доп.)  2011
 У підручнику коротко викладено повний курс цивільного права для вищих навчальних закладів. Підручник побудований на основі всіх чотирьох частин Цивільного кодексу Російської Федерації і розкриває закріплені в ньому інститути, юридичні конструкції. Для студентів і викладачів юридичних та неюрідіческіхвузов. Пропонуємо рецепти на кожен день від pravo.co.nf.
 Відп. ред. C.B. Запольський  ФІНАНСОВЕ ПРАВО (Підручник)  2011

 У підручнику широко висвітлені теоретичні основи фінансового права Росії в умовах ринкової економіки, сформульовано визначення важ-кро понять і категорій фінансового права, дана характеристика процесів, що відбуваються у вітчизняній правовій системі.
Підручник не тільки розрахований на використання в процесі підготовки та перепідготовки кадрів, але і здатний надати реальну допомогу в самоосвіті фахівців, які прийшли на фінансову роботу з інших областей і сфер діяльності.
Підручник підготовлено за інформаційної підтримки УПС «КонсультантПлюс». Ознайомтесь із домашньою кухнею від pravo.co.nf.

 С. А. Боголюбов  ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО (Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене)  2011

 У підручнику розкриваються основні інститути і поняття земельного права Росії, даються роз'яснення організапіон-но-правового, управлінського та економічного механізмів в галузі регулювання земельних відносин.
Враховані всі нововведення в російському земельному, цивільну, містобудівному, муніципальному праві та законодавстві, матеріали адміністративної, судової та арбітражної практики
Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями 030501 (021100) Юриспруденція 050402 (032700) Юриспруденція (учитель права), 030500 (521400) Юриспруденція (бакалавр), а також для аспірантів і викладачів юридичних вузів. Для Вас смачно готуємо від pravo.co.nf.

 Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин  КРИМІНАЛІСТИКА  2011

 Друге доповнене видання підручника підготовлено провідними фахівцями в галузі криміналістики з урахуванням багаторічного досвіду наукової та практичної роботи та останніх тенденцій розвитку криміналістики. Він складається з чотирьох розділів, які висвітлюють теоретичні основи криміналістики, тактики і криміналістичних методик розслідування різних видів злочинів. Підручник написаний з приведенням великої кількості прикладів, схем і діаграм, які повинні допомогти читачеві засвоїти матеріал і застосувати його на практиці, в тексті підручника виділені найбільш важливі поняття і ознаки, що полегшить роботу з ним.
Підручник відповідає вимогам державного освітнього стандарту за фахом Юриспруденція і програмі навчального курсу криміналістики. Перевагою книги є висвітлення в четвертому розділі великої кількості категорій злочинів. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і вузів, працівників правоохоронних органів, фахівців-криміналістів, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями криміналістики.

 М.Б. Смоленскійі ін  ТРУДОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  2011

 Підручник підготовлено відповідно з державною освітньою програмою курсу «Трудове право Російської Федерації» для осіб, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція», а також для студентів неюридичних вузів, де викладається даний курс.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів вузів і факультетів, коледжів, для фахівців у галузі трудового права, а також для всіх читачів, які цікавляться проблемами трудового права.

 Алексєєв С.С., Аюшеева І.З., Васильєв А.С. [И др.]. За заг. ред. С. А. Степанова.  ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО. В 3х томах. Том 1  2011

 Цивільне право - це дивовижне і глибоке юридичне явище. Тисячолітня "витримка" основних цивилистических понять, багатовікової судовий досвід і договірна практика представили нам сьогодні майже досконале і повне цивільно-правове світогляд.
У першому томі тритомного підручника "Цивільне право" розглядаються основні юридичні конструкції: правовідношення, суб'єкти та об'єкти цивільного права, речові і зобов'язальні права та ін Автори прагнули в рамках офіційної програми навчального курсу розкрити ці категорії в їх становленні, розвитку івзаімосвязі.

 Алексєєв С.С., Аюшеева І.З., Васильєв А.С. [И др.]. За заг. ред. С. А. Степанова.  ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО. В 3х томах. Том 2  2011

 У другому томі тритомного підручника "Цивільне право" розглядаються загальні положення про цивільно-правовому договорі і його основні різновиди. Автори прагнули не тільки в ясній і доступній формі дати характеристику основним договірним зобов'язанням, а й показати особливості правозастосовчої практики, виробити професійні рекомендації. Позадоговірні зобов'язання (односторонні угоди, безпідставне збагачення, зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди тощо), поряд з спадковим правом та інтелектуальними правами, розкриваються у третьому томі.

 Под ред. І.К. Дмитрієва, А.М. Курінний  ТРУДОВЕ ПРАВО РОСІЇ (Практикум)  2011

 Практикум, підготовлений колективом кафедри трудового права Юридичного факультету МДУ імені М.В. Ломоносова, доповнює однойменний підручник (Трудове право Росії / Під ред. А.М. Курінного. - М.: Видавничий дім «Правознавство», 2008) і являє разом з ним завершений навчально-методичний комплекс, необхідний і достатній для вивчення курсу «Трудове право Росії ».
Практикум містить методичні вказівки по кожній темі курсу, контрольні запитання для самоперевірки, казуси (завдання), список спе-ціальної літератури, основні нормативні акти та матеріали судової практики (станом на 20 травня 2010 р.).
Призначений для проведення семінарів і практичних занять зі студентами юридичних факультетів.
Практикум може становити інтерес для слухачів системи підвищення кваліфікації, працівників кадрових служб та всіх бажаючих оновити свої знання в галузі трудового права.

 Под ред. Решетниковой І.В  Довідник по доведенню в цивільному судочинстві (5-е видання, доповнене і перероблене)  2011
 Враховуючи практичну важливість доказування, видання "Довідника по доведенню у цивільному судочинстві" представляється досить своєчасним. Довідник складається з двох розділів. У першому (Загальна частина) дана характеристика основним правовим категоріям, якими оперують і суд, і учасники процесу в судочинстві: предмет і тягар доказування, поняття судових доказів (їх належність, допустимість, достатність, достовірність), види доказів, їх оцінка. Матеріал викладено з урахуванням стадій доказування: визначення обставин, що підлягають доказуванню; виявлення і збирання доказів у справі; дослідження доказів; оцінка доказів; перевірка правильності судового доказування при перегляді судових актів. Другий розділ (Особлива частина) охоплює питання доведення практично по всіх категоріях справ, підвідомчим судам загальної юрисдикції. Кожна категорія справ детально аналізується з позиції предмета і тягаря доведення, необхідних доказів та особливостей збирання і дослідження доказів у справі. У Довіднику докладним чином викладаються проблеми доказування у справах позовного провадження (цивільним, житловим, сімейним, трудовим), справах, що виникають із публічно-правових відносин, і справ окремого провадження. Слід сказати кілька слів і про авторів Довідника. Це викладачі кафедри цивільного процесу Уральської державної юридичної академії, що займаються також судовою практикою, судді Свердловського обласного суду. Відповідальний редактор Довідника І.В. Решетнікова - голова Арбітражного суду Свердловської області, доктор юридичних наук, професор, що спеціалізується на проблемах доказування в цивільному судочинстві. Попередні видання Довідника знайшли відгук в судах загальної юрисдикції, для багатьох суддів він став настільною книгою в повсякденній роботі. Не тільки юристи, а й звичайні громадяни, що у судових позовах, знайшли в Довіднику чимало корисних порад та відповіді на найважливіші питання доведення.
 Відп. ред.C.B. Запольський  ФІНАНСОВЕ ПРАВО (Підручник, 2-е видання, виправлене і доповнене)  2011
 У підручнику широко висвітлені теоретичні основи фінансового права Росії в умовах ринкової економіки, сформульовано визначення найважливіших понять і категорій фінансового права, дана характеристика процесів, що відбуваються у вітчизняній правовій системі. Підручник не тільки розрахований на використання в процесі підготовки та перепідготовки кадрів, але і здатний надати реальну допомогу в самоосвіті фахівців, які прийшли на фінансову роботу з інших областей і сфер діяльності. Підручник підготовлено за інформаційної підтримки УПС «Консуль-тантПлюс».
 Т. Е. Різдвяна  БАНКІВСЬКА ПРАВО (Навчальний посібник)  2010

 У навчальному посібнику представлена ??система основних інститутів банківського права: правовий статус Банку Росії, правове становище кредитних організацій, банківські операції та банківські операції, банкрутство кредитних організацій, банківський нагляд та ін Зміст посібника відповідає програмі курсу «Правове регулювання банківської діяльності» для студентів Державного університету - Вищої школи економіки, які навчаються за напрямом «Економіка» (спеціалізація «Банківська справа»), і чинному законодавству станом на 1 серпня 2009 р. Особлива увага приділена правовим особливостям створення, реорганізації, функціонування та ліквідації кредитних організацій. Окрема глава присвячена системі страхування вкладів в Російській Федерації. Матеріал, що стосується здійснення банківських операцій, зручний для практичного застосування, оскільки зачіпає питання не тільки економічної сутності, а й правового оформлення тієї чи іншої операції.

 H.H. Косаренко  ВАЛЮТНЕ ПРАВО (Конспект лекцій)  2010

 У пропонованому лекційному курсі розглядаються актуальні проблеми податкової системи Росії, описуються функції податкової системи, її роль у розвитку ринкової економіки. Розкриваються особливості податкового законодавства. Справжній курс лекцій підготовлений відповідно до вимог Державного загальноосвітнього стандарту вищої професійної освіти і охоплює загальні та спеціальні питання правовідносин у сфері оподаткування.
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних та юридичних факультетів і вузів.

 І.М. Соловйов  ЗЛОЧИННІ ПОДАТКОВІ СХЕМИ ТА ЇХ ВИЯВЛЕННЯ (Навчальний посібник)  2010

 Дана книга присвячена аналізу судової практики по двох найменш дослідженим податковим складам КК РФ - ст. 199.1, що передбачає відповідальність за невиконання обов'язків податкового агента, та ст. 199.2, що висвітлює покарання за приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів.
До уваги читачів представлені 17 найбільш цікавих і характерних вироків за даними складам, з яких вичленяються конкретні протиправні податкові схеми, а також показується механізм їх виявлення.
Крім цього в книзі знайшли своє відображення питання виключення позапроцесуальних повноважень органів внутрішніх справ і зміни порядку проведення перевірок у сфері підприємництва, детально аналізується новий регламент взаємодії МВС Росії і ФНС Росії.
Книга розрахована на широке коло читачів: платників податків, вчених, співробітників податкових і правоохоронних органів, аудиторів, адвокатів, аспірантів і студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, фахівців, які цікавляться даною проблематикою.

 І.А. Близнюк, К.Б. Леонтьєв  Авторське право і суміжні права  2010

 Підручник спирається на радикально оновлене російське законодавство в галузі авторського права, новий етап у розвитку якого пов'язаний з частиною IV ГК РФ, що вступила чинності 1 січня 2008 року.
У підручнику послідовно розглядається система правової охорони авторських та суміжних прав: їх місце в структурі правового регулювання інтелектуальної власності, особливості законодавства про авторське право і суміжні права, основні поняття, особливості виникнення, зміни та припинення авторських і суміжних прав, їх зміст, терміни правової охорони , винятки з прав, система договорів, що застосовуються в авторсько-правовій сфері, особливості переходу та охорони авторських прав в окремих випадках, система колективного управління авторськими та суміжними правами, питання захисту авторських і суміжних прав, цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність за їх порушення.
Особливу увагу приділено актам міжнародного права, чинним у сфері авторського права і суміжних прав.
Для студентів і всіх осіб, робота яких пов'язана з виникненням, придбанням, передачею авторських і суміжних прав, використанням творів літератури, науки чи мистецтва, фонограм, телевізійних або радіопередач, баз даних і комп'ютерних програм.

 Л.Л. Попов, Ю.І. Мигачев, С.В. Тихомиров  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО РОСІЇ (Підручник)  2010

 Підручник підготовлений на базі чинного законодавства з урахуванням останніх змін, пов'язаних з реорганізацією системи і структури федеральних органів виконавчої влади та державної служби.
У підручнику відповідно до Державного освітнього стандарту і програмою навчального курсу адміністративного права проаналізовані: предмет і метод адміністративного права; адміністративно-правові норми і відносини; співвідношення державного управління та виконавчої влади; адміністративно-правовий статус громадян і організацій; правове становище Уряду Російської Федерації та органів виконавчої влади; державна служба; відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень; адміністративний процес. У підручнику висвітлюється організація управління в економічній, соціально-культурної та адміністративно-політичній сферах на основі Указу Президента РФ від 12 травня 2008 р. № 724 "Питання системи і структури федеральних органів виконавчої влади" та подальших змін законодавства, а також нормативних правових актів управління .
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, наукових працівників, співробітників органів виконавчої влади, практикуючих юристів і для всіх тих, хто цікавиться правовою системою Росії.

 Под ред. М.М.Рассолов, П.В. Алексій, А.Н. Кузбагаров  ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО. (Підручник. 4-е видання)  2010

 Це видання підручника включає в себе весь останній матеріал, пов'язаний з прийняттям нових законів та інших нормативних актів і зміною чинного законодавства Російської Федерації в 2007-2010 рр.. Автори виходили з необхідності відображення в підручнику нових актуальних питань цивільного права, вивчення яких буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників і всіх тих, хто цікавиться питаннями цивільного права.
У підручнику використані нові матеріали з усіх розділів курсу цивільного права та проаналізовано зміни в Цивільному, Земельному, Житловому, Водному, Лісовому кодексах РФ та інших федеральних законах. Відображено також зміни в законодавстві про юридиче-ських особах, зокрема про новий порядок повідомлення юридичними особами про початок здійснення окремих видів підприємницької діяльності; про черговість задоволення кредиторів при ліквідації юридичної особи; зміни акціонерного законодавства щодо забезпечення гарантій прав акціонерів при придбанні контрольного пакету акцій однією особою (або групою осіб); новації в законодавстві про державні установи, їх види та типи, а також про їх цивільно-правовий статус та ін
Розкрито нові положення Федерального закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю», що стосуються установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю, майнових відносин між учасниками товариства, у тому числі виникають під час відчуження ними часткою в його статутному капіталі, ролі нотаріусів в оформленні переходу майнових та зобов'язальних прав учасників на майно товариства.
Висвітлено концептуальні зміни в законодавстві Російської Федерації про банкрутство. Насамперед, розглянуті набрали чинності з 27 липня 2010 положення, що визначають нові особливості неспроможності (банкрутства) фінансових організацій та передбачають додаткові заходи щодо попередження їх банкрутства. Велику увагу приділено запровадженню інституту тимчасової адміністрації - тимчасового органу управління фінансової організації, в функції якого входять оцінка її фінансового стану та платоспроможності, а також застосування заходів з попередження банкрутства.
Порушені питання юридичної відповідальності учасників підприємницької діяльності, а також положення законодавства Російської Федерації, що підсилюють кримінально-правовий захист відносин у сфері її здійснення.
Детально викладені питання по об'єктах цивільних прав з урахуванням змін, що стосуються цінних паперів, в частині опціонів емітента, іпотечних цінних паперів і т.д.
Зміст прав власності та інших майнових прав на землю, лісові ділянки, водні ресурси та житлові приміщення розкрито з урахуванням змін земельного, водного, лісового та житлового законодав-ства.
Особливості захисту цивільних прав викладені відповідно до нового цивільним процесуальним та арбітражним процесуальним законодавством, законодавством про третейські суди, а також з урахуванням отримав детальну регламентацію в законодавстві Російської Федерації порядку розгляду судами окремої категорії цивільних справ про корпоративних спорах.
Зобов'язальне право розглянуто з урахуванням новацій у регулюванні договорів підряду та поставки для державних і муніципальних потреб, соціального найму, іпотеки, в законодавстві з розрахунків і кредитами, у тому числі щодо страхування за банківськими вкладами, кредитних історій, положення за безготівковими розрахунками.
Спадкове право розглянуто з урахуванням аналізу практики застосування законодавства, а також змін в оподаткуванні та справляння державного мита при оформленні спадкових прав.
Проаналізовано нові аспекти регулювання відносин у сфері міжнародного приватного права. Проведено дослідження законо-давства про концесійні угоди, валютне регулювання, зовнішньоторговельної діяльності, змін у регулюванні діяльності на території Російської Федерації структурних підрозділів іноземних неурядових некомерційних організацій.

 Є.П. Іщенко A.A.Топорков  КРИМІНАЛІСТИКА (Підручник. Видання друге, виправлене, доповнене і перероблене)  2010

 Науково-практичний посібник відображає сучасний рівень розвитку криміналістики та слідчої практики, останні досягнення в цій галузі. У книзі розглядаються всі аспекти криміналістики, особливу увагу звернено на розширення використання засобів комп'ютерної техніки, сучасних інформаційних технологій, поліпшення техніко-криміналістичного, тактико-криміналістичного та методико-криміналістичного забезпечення якості слідчої діяльності у змінюються процесуальних умовах.
Для слідчих і дізнавачів будь відомчої належності, а також для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і для широкого кола читачів, які цікавляться цією проблематикою.
Нормативні правові акти наведено станом на 1 листопада 2009

 С.А. Степанчикова  Кримінологія  2010

 Навчальна дисципліна «Кримінологія» входить до освітньо-професійну програму підготовки юристів.
Кримінологія є наукою, що вивчає злочинність, тому вона пов'язана з низкою навчальних дисциплін - таких, як криміналістика, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, адміністративне право, правоохоронні органи та ін При цьому кримінологічні знання необхідні не тільки співробітникам правоохоронних органів або юристам комерційних фірм , але і практично всім членам суспільства, хоча б тому, що кожен з нас може стати жертвою злочину.
Вивчення даної навчальної дисципліни - важливий елемент професійної підготовки юристів, психологів, економістів і навіть архітекторів (клінічна та архітектурні галузі кримінології дуже розвинені за кордоном і поступово знаходять визнання і в нашій країні).
Злочинність - основний об'єкт кримінологічного вивчення. Все, що досліджує кримінологія, так чи інакше пов'язане зі злочинністю. Одночасно злочинність - головний об'єкт впливу розроблюваних кримінологією заходів. Усі висновки кримінології, рекомендації та пропозиції, що виробляються в рамках цієї науки, спрямовані на досягнення головної мети - надання руйнівної на це суспільно небезпечне явище. Тому основною для кримінології є проблема - що є злочинність, які її природа і сутність.
Злочинність - дуже складний феномен. Протягом тисячоліть людство намагається збагнути його сутність. Однак і сьогодні навряд чи можна говорити, що сутність злочинності пізнана до кінця. Однак те, що вже вдалося пізнати, може слугувати базою для вдосконалення практики впливу на злочинність.Контакти
енциклопедія  біфштекс  по-козацьки  розсольник  солодкий